Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝUKA HUDEBNÍ TEORIE

Nabízíme výuku hudební teorie pro žáky, kteří se chtějí hlásit na nejrůznější hudební školy jak střední tak vysoké.

Součástí výuky jsou tyto témata:

 1. smysl pro rytmus

  Výuka dovednosti správně reprodukovat různé rytmické útvary, které se žákovi předehrají. Aby vycítil a správně reprodukoval rytmus předehrané rytmizované melodie, popř. zvolené písně. Aby reprodukoval z listu jednoduchá rytmická cvičení.

 2. Hudební sluch a představivost

  Správná reprodukce a analýza předehraných tónů a intervalů (čistých, velkých i malých) a přenášení tónů z jiných oktáv do své hlasové polohy. Dále reprodukce a sluchová analýza dvojzvuku, trojzvuku, popř. čtyřzvuku a zpěv kteréhokoli tónu z různých znějících dvoj-i vícezvuků. Rozpoznání durového a mollového kvintakordu.

  Zkoušený musí být schopen reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např. dvoutaktí, čtyřtaktí).

 3. Všeobecná hudební nauka

  Vysvětlení pojmů zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava a její rozdělení na oktávy. Pohotové čtení a psaní not v G a F klíči basovém. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická znalost všech stupnic dur a moll. Orientační přehled o stupnicích dalších. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost doškálných kvintakordů (dur a moll s obraty, zmenšeného a zvětšeného). Znalost dominantního septakordu a jeho obratů, orientace v dalších septakordech. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních. Schopnost vysvětlit pojmy takt, rytmus, synkopa apod.

 4. Písemný test

  Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord a obraty; záznam krátké rytmizované melodie.